สุรพศ ทวีศักดิ์: ไร้กระจายอำนาจในรัฐศาสนา (1)

เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นค่านิยมหลักของตนเอง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือประชาธิปไตย การดำรงอยู่ของศาสนาบนโลกมนุษย์นี้ เมื่อพูดถึงศาสนาเรามักคิดถึงเรื่องความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์ ประโยชน์หรือผลประโยชน์ด้านอื่นๆ ของการมีอยู่ของศาสนา เรามักพูดถึงกันน้อยดั่งเช่นความเชื่อ 3 เรื่องที่ไม่ควรโต้เถียงถ้าไม่อยากทำลายมิตรภาพ หนึ่งในนั้นคือศาสนา โดยพฤตินัย พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งชาติไทย เพราะมีคนไทยส่วนใหญ่นับถือมาตั้งแต่เริ่มสถาปนารัฐไทยในอดีต และกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงเป็นพุทธมามกะ แต่เมื่อโดยนิตินัย พุทธศาสนายังไม่เป็นศาสนาประจำชาติไทย เพราะยังไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 แต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีความพยายามจะเสนอให้มีการบัญญัติไว้ ส่วนประเทศที่ประกาศอย่างเป็นทางการไว้ในรัฐธรรมนูญว่ามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติมีเพียง 4 ประเทศเท่านั้น คือ ศรีลังกา พม่า กัมพูชา และภูฏาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพระพุทธศาสานาขอรับจัดสรรจากปีงบประมาณ จำนวน 4,203.1131 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 641.5794 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13.24 และเมื่อพิจารณาภาพรวมงบประมาณของ สนง.พุทธฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 จะเห็นได้ว่างบประมาณเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 2,477.91 ในปี