บุญยืน สุขใหม่:อายุขัยเฉลี่ยแรงงานขึ้นกับสมการของผู้กดขี่

บุญยืน สุขใหม่ คือทนายความ คือผู้แนะนำตัวอาชีพของเขาว่า “ทนายก็เป็นกรรมกรในความหมายว่า อาชีพนี้แบกความหวังของคนงาน ความหวังของคนจนที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพ นั่นแหละนิยามกรรมกร สาขาอาชีพทนายของผมครับ” เขายังเป็นผู้ประสานงาน กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก เป็นการรวมกลุ่มกันของสหภาพแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อเรียกร้องสิทธิ สวัสดิการ ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมให้พี่น้องแรงงาน และยังเป็นกรรมการบริหาร สมัชชาคนจน ด้วย กรรมกรและคนจน หากคุณมองหาจะเจอตัวเขาในสิ่งของทุกสิ่งทุกชิ้นเท่าที่ร่างกายคุณสัมผัสได้ แรงงานได้ฝากรอยเหนื่อยเคลือบหยาดน้ำตา ที่ถูกปรุงให้รสขมปร่า ด้วยมิอาจหลีกเลี่ยงเสียงเสียดสีขูดรีดของนายทุน ผู้รีดเหงื่อ น้ำตาแรงงานเพื่อช่วงชิงการสะสมทุนมากมายเกินกว่า 1 รอบของชีวิตมนุษย์ เพราะเสียโอกาสและชีวิตหมดไปกับการทำงานภายใต้การสะสมทุนของนายทุนและชนชั้นผู้ปกครอง เมื่อหมดสภาพในการใช้งานก็อายุมาก ไม่มีโอกาสได้สะสมทุน จึงไม่มีเงินเหลือ ในประเทศที่ไม่มีรัฐสวัสดิการ ภายใต้สนามแข่งขันของโลกนี้ที่ถูกปกครองด้วยระบบกลไกทุนนิยมขูดรีด แรงงานที่ถูกกดขี่จากนายจ้างที่ขูดรีด เกิดเป็นชนชั้นขึ้นมา บุญยืน ทนายกรรมาชีพ จะพาทุกคนไปฟังความหวัง ความฝันของแรงงาน แม้อยู่ล่างสุดก็ยังคงมีความหวัง เพื่อพังทลายซึ่งชนชั้น ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของคนทำงานในแต่ละอาชีพ เกิดเป็นสหภาพแรงงาน เพื่อบังคับชนชั้นที่กดขี่ให้ฟังและทำตามความต้องการของแรงงานบ้าง การที่เศรษฐกิจทุกอาชีพยังหมุนต่อได้นั้น จะขาดแรงงานในกลไกไม่ได้เลย จึงตามมาด้วยการเสียงเรียกร้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตแรงงาน เพื่อความเป็นธรรม เท่าเทียมในศักดิ์ศรีของการมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน เราจำเป็นต้องสรรเสริญกรรมมาชน กรรมกรผู้แบกโลก โปรดเตรียมเครื่องดื่มหรือของโปรดไว้ข้างกาย เพื่ออรรถรสในการอ่านบทสัมภาษณ์นี้และไม่ลืมกล่าวสรรเสริญกรรมาชนผู้ไม่สมยอมต่อการกดขี่ ผู้มีความหวังทุกคนบนโลกนี้ แด่การสรรเสริญกรรมาชน แนะนำตัวเองหน่อย