คนลำปาง ความฝันกระจายอำนาจ และการคุกคามโดยรัฐ

กลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชน เกิดขึ้นจากความตั้งใจร่วมกันของ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทำหน้าที่ในฐานะของสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่า หมดความศรัทธาที่จะต่อสู้ในนามของสภานักศึกษาฯ แล้ว และควรมีกลุ่มขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีเจตนารมย์ในการเรียกร้อง สิทธิเสรีภาพ รวมทั้ง สวัสดิการ ของนักศึกษาในช่วงแรกของการก่อตั้ง

ต่อมาเมื่อ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ (ปี 2563) เกิดปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชนจึงจัดกิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ต่อมาจึงมีการเคลื่อนไหวนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเรียกร้องประเด็นสาธารณะต่างๆ

มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองโดยเปิดให้ประชาชนคนลำปางร่วมกิจกรรมครั้งแรกที่ 5 แยกหอนาฬิกาลำปาง จึงกลายเป็นกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชนในปัจจุบันที่มีสัดส่วนสมาชิกจากทั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดลำปาง ร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองเรื่อยมา

The Voters สัมภาษณ์ พินิจ ทองคำ ตัวแทนกลุ่ม พิราบขาวเพื่อมวลชน  

ทำไมต้องมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในลำปาง

จังหวัดลำปาง ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนมาโดยตลอด แต่ไม่ปรากฎข้อมูลต่อพื้นที่สื่อสาธารณะเท่าใดนัก ประเด็นส่วนใหญ่เป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ เช่น การเกษตร การต่อสู้เรื่องสิทธิที่ดินทำกิน เป็นต้น หรือเป็นการต่อสู้ไปพร้อมกับสถานการณ์ที่มาจากกรุงเทพมหานคร เช่น การเคลื่อนไหวทางการเมืองของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ

การกำเนิดขึ้นของพิราบขาวเพื่อมวลชน จึงเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพ ผ่านการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเด็นสาธารณะต่างๆ  เนื่องจากแกนนำจัดตั้งกลุ่มทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันว่า ไม่ว่าพื้นที่ใด ย่อมสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ เนื่องจากเป็นสิทธิเสรีภาพที่ทุกคนสามารถใช้สิทธินั้นได้

สมาชิกของกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชนให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ จากการเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 2563 – 2565 ประชาชนคนลำปาง ให้ความสนใจกับประเด็นที่ทางกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชน นำเสนอต่อสังคมมากพอสมควร และให้ความเชื่อมั่นต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองในจังหวัดลำปางด้วยเช่นกัน

ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในลำปางมีฝ่ายรัฐวุ่นวายไหม

การเคลื่อนไหวทางการเมืองในจังหวัดลำปาง มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินความเสี่ยง ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐมีการทำบันทึกข้อมูลและคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวที่เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเสมอ

สมาชิกของกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชนจำนวนหลายคนถูกดำเนินคดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีเกี่ยวกับ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ไปจนถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 แม้กระทั่งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมที่ทางกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชนจัดขึ้น เจ้าหน้าที่รัฐจะมีการเก็บข้อมูลภาพถ่ายหรือวิดิโอเพื่อประกอบการทำบันทึก

มีการลงพื้นที่ไปตามที่พักอาศัยของผู้มาร่วมกิจกรรมเพื่อคุกคามปิดกั้นไม่ให้มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองอีก หรือในช่วงที่มีบุคคลสำคัญมาเยือนจังหวัดลำปางหรือจังหวัดใกล้เคียง จะมีเจ้าหน้าที่รัฐมาคอยติดตามสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด

คนลำปาง มองเรื่องการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดอย่างไร

มีโอกาสได้ร่วมทำงานเกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกับหลายๆ กลุ่ม และกลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชนมีการยืนยันหลักการ ให้ความสำคัญต่อข้อเรียกร้องในการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เรามีช่องทางการสื่อสารผ่านทางเพจเฟซบุ๊กและกลุ่มสื่อสารราษฎรลำปาง ทำให้พบว่า

หนึ่งในสิ่งที่ประชาชนคนลำปางต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต คือ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ผ่านการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด

จังหวัดลำปางถือเป็นจังหวัดยอดนิยมของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งวัยชราที่จะเกษียณอายุราชการ  การทำงานถือเป็นรูปแบบการทำงานที่ไม่สนใจเรื่องของการพัฒนาจังหวัดตามความต้องการของประชาชนในจังหวัด

ไม่เปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมจากประชาชน ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะของผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงเท่านั้น ทั้งที่กลุ่มผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ถือเป็นตัวแทนของประชาชนที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาจากประชาชนในพื้นที่

การที่เรามีผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ย่อมเป็นแนวทางการเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางที่ดีขึ้นของจังหวัดลำปาง ประชาชนสามารถสะท้อนความต้องการของตนผ่านนโยบายของผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด อันจะทำให้ประชาชนคนลำปางมีความหวังในการพัฒนาลำปางให้เป็นเมืองที่หมุนตามกาลเวลา            

มิใช่เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลาในทุกๆ ด้าน อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ตอนนี้เรากำลังรณรงค์เรื่อง การเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด และจังหวัดจัดการตนเอง มีข้อแนะนำอย่างไร

ควรมีเครือข่ายร่วมรณรงค์เรื่องการกระจายอำนาจในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างพื้นที่ถกเถียงพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด อันจะนำไปสู่การยกระดับการรณรงค์เรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

เนื่องจากในปัจจุบันประเด็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดยังจำกัดอยู่ในแวดวงนักวิชาการ นักปกครอง หรือกลุ่มคณะบุคคลที่มีความสนใจ ทั้งที่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหมด 

หากสังคมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นดังกล่าว ย่อมนำไปสู่การจัดทำกระบวนการประชามติตามหลักการของการปกครองแบบประชาธิปไตย เป็นการเปลี่ยนความคิดเห็นแบบนามธรรมที่เป็นเพียงการนำเสนอ สู่ความเป็นรูปธรรมที่ประชาชนมีสิทธิเลือกว่าต้องการเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นหรือไม่

อนาคตของการกระจายอำนาจเกิดขึ้นได้จากความสงสัยใคร่รู้ ความเข้าใจ และความต้องการของประชาชน

สิ่งที่อยากฝากถึงคนในกรุงเทพฯ

เรามีความหวังที่จะเห็นจังหวัดลำปางพัฒนาเหมือนกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาเราลงพื้นที่แทบทุกอำเภอของจังหวัดลำปาง จึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคประชาชน

พบว่า เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลาง ไม่สามารถที่จะนำมาพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชนภายในพื้นที่ได้ แม้แต่เรื่องสำคัญ เช่น การจัดทำระบบประปาภูเขา หรือการสร้างและซ่อมแซมถนนในเส้นทางหลักของหมู่บ้าน

ยังไม่นับรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนลำปาง สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการรวมศูนย์ทุกสรรพสิ่งไว้ที่กรุงเทพมหานคร ทำให้ต่างจังหวัดถูกละเลยความสำคัญ

ทั้งที่การพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใด ควรได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน

Author

  • บรรณาธิการ The Voters อดีตบรรณาธิการ WAY MAGAZINE ยุคสิ่งพิมพ์ ผู้ตั้งแคมเปญรณรงค์ #เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ และกระจายอำนาจ นักประพันธ์เจ้าของรวมเรื่องสั้น ฝนโปรยปรายใต้มงกุฎ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *