ความกลัวคืออุปสรรคการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพ

ความกลัว เป็นพื้นฐานอารมณ์ของมนุษย์เพื่อตอบสนองสถานการณ์ที่กระทบกับความรู้สึกปลอดภัยต่อหน้า หรือบางครั้งความกลัวเกิดจากการคิดไปเอง

เมื่อกระเเสแนวคิดเรื่องเสรีภาพและการกระจายอำนาจได้ถูกพูดถึงในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 มากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นที่รับรู้ว่าการกระจายอำนาจเป็นวิถีแห่งการเติบโตของประเทศในองค์รวม

ทั้งๆ ที่ส่วนกลางของแต่ละประเทศทราบดีอยู่เเล้วว่า การกระจายอำนาจของส่วนกลางให้ส่วนท้องถิ่นได้บริหารการใช้จ่ายและรับรายได้เองนั้น มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากกว่า

การบริหารทรัพยากรผ่านการกระจายอำนาจนั้น เเสดงออกถึงความโปร่งใสด้านการบริหารของส่วนกลางที่มีต่อการคลัง ผลที่ได้รับจากการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่เปิดกว้างนั้น จะขยายขอบเขตความสามารถของท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมได้ตาม ความเหมาะสมที่สุด ของส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ทำให้เกิดการเติบโตและความเท่าเทียมในประเทศ

แม้แนวคิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับ อีกทั้งความไม่เต็มใจที่จะส่งต่ออย่างแท้จริงของส่วนกลาง เพราะกลัวสูญเสียการควบคุมทางการเมือง ความกลัวคือตัวรั้งไม่ให้ส่วนท้องถิ่นได้ สิ่งที่เรียกว่า ความเหมาะสมที่สุด ทั้งๆ รู้ดีว่ามันดีได้มากกว่านี้ จนกลายเป็นอุปสรรคในการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพสู่ท้องถิ่น 

ความกลัว เป็นอารมณ์ตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากการโจมตี ความคิดเมื่อประสบกับภัยคุกคามตามสถานการณ์จริง รวมไปถึงการคิดไปเอง และมีวิธีการตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป

เมื่อส่วนกลาง กลัว ที่จะเสียการควบคุมเพราะไม่ได้ยินยอมที่จะให้ส่วนท้องถิ่นทำอย่างเต็มที่สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการกระจายอำนาจข้างในส่วนกลางว่ามีข้อบกพร่องชัดเจน การกำหนดความรับผิดชอบด้านการคลังที่ชัดเจน เช่น การพึ่งพา การใช้งบประมาณจากส่วนท้องถิ่นเกินความจำเป็น และความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในส่วนกลาง

อย่าง ประเทศแอฟริกาใต้ ที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็น ผู้นำรัฐบาล ได้มีการถกเถียงเรื่องสำคัญของการพัฒนาระบบการบริหารอย่างการกระจายอำนาจ ในปี 1994  ถึงการบริหารทรัพยากรการเงินผ่านการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ที่ถูกตั้งข้อขัดแย้งและไม่ได้ส่งเสริมการจัดการที่ดีตามมาตรฐานต่อส่วนท้องถิ่น ทำให้เกิดความขัดข้องในการบริหาร และยังเป็นประเด็นถึงปัจจุบัน ที่ส่วนกลางยังคงกลัวที่และไม่ได้ไว้วางใจให้ส่วนท้องถิ่นได้ทำ

อีกทั้งอำนาจทางกลไกด้านการแจกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลางที่อ่อนแอ  แม้ว่าประเทศแอฟริกาใต้เองพยายามแก้ไขปรับโครงสร้างการกระจายอำนาจ ปัญหาทางการเงินของส่วนท้องถิ่นนั้นยังเกิดจากระบบงบประมาณที่ไม่ดีและไม่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมรายได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้บางประเทศในแถบแอฟริกาได้พยายามในการกระจายอำนาจ เพื่อตอบสนองความต้องการความเป็นอิสระที่มากขึ้นก็จริง แต่ความระแวงจากส่วนกลางในการกระจายอำนาจยังกึ่งๆ กลางๆ ไม่เต็มที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความสับสนในกระบวนการกระจายอำนาจ

กรณีศึกษา โดย Future Agricultures Consortium ที่ทำการวิจัยและการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการเมืองเพื่อนโยบายการเกษตรในประเทศแถบแอฟริกา ได้กล่าวถึง การกระจายอำนาจของส่วนท้องถิ่นใน ประเทศโมซัมบิก แอฟริกาใต้ และซิมบับเว ว่าเจ้าหน้าที่ทางการเมืองในท้องถิ่นไม่สามารถจะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ และบางครั้งเกิดข้อขัดแย้งกับการให้บริหารแบบกระจายอำนาจและยังเกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มาใหม่และหน่วยงานดั้งเดิมจากระบบส่วนกลาง

เพราะเหตุดังกล่าวทำให้เกิดโครงสร้างอำนาจคู่ขนาน ความแคลงใจของส่วนกลางที่มีต่อการปรับเปลี่ยนการปกครองท้องถิ่นที่ไร้การคำนึงถึงความซับซ้อนทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ขาดการส่งมอบอำนาจอย่างเพียงพอให้กับท้องถิ่น ปราศจากการจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ

ต่อให้มีการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งใหม่จากหลักการของประชาธิปไตยที่เปราะบาง มันได้สะท้อนออกมาผ่านการบริหารท้องถิ่น เพราะอำนาจที่มีนั้นอาจต่ำกว่ามาตรฐาน และไม่สามารถที่จะใช้อำนาจท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างที่ควรเป็น อีกทั้งกระทบต่อการบริหารระดับพื้นฐานเพื่อประชาชน ประชากรมากกว่าครึ่งขาดแคลนและช่องว่างระหว่างชนชั้นนั้นยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆ เพียงเพราะความกลัวและระแวงของส่วนกลางที่มีต่อส่วนท้องถิ่น

แม้ว่า นายเนลสัน แมนเดลา ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้คนแรก (1994-1999) และ รัฐบุรุษผู้สร้างมรดกเเนวทางเสรีภาพและความเปลี่ยนแปลงในแอฟริกาให้เป็นดินแดนแห่งความเท่าเทียมนั้นได้อำลาตำแหน่งไป แต่ประเทศนี้ยังเผชิญกับปัญหา เช่น ความยากจน อาชญากรรม ความรุนแรง สวัสดิการประชาชน การทุจริต รวมไปถึงการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ความระแวงในการกระจายอำนาจที่เกิดขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้นั้นได้ฝังรากลึก จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน นายไซริล รามาโฟซา ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้คนที่ 5 (2018) ที่ยังมีปัญหาการกระจายอำนาจ ส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาในการทำงานที่ชัดเจนและประชาชนเอือมระอาต่อนักการเมือง จนต้องออกแสดงความคิดเห็นว่า ประชาชนรู้ว่านักการเมืองทุจริตและคาดการณ์ว่าอาจทุจริตมากขึ้นอีก เพราะมันสะท้อนออกมาจากการทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ทำให้ประชาชนในบางพื้นที่ไม่พอใจจนต้องลุกขึ้นมากำกับงานบริบาลในพื้นที่แทนเจ้าหน้าที่ซะเอง

เสียงของประชาชนที่แสดงออกมาในที่สาธารณะได้สร้างความระแวงต่อส่วนกลางที่จะถูกเปิดเผยถึงการบริหารและทุจริต เพราะมีผลต่อความมั่นคงทางอำนาจโดยตรง และการเลือกตั้ง กรณีเมืองลิมโปโป (Limpopo) ปี 2019 การกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นนั้นยังห่างไกลจากมาตรฐาน ทำให้การทำงานล่าช้า ต้องเจอข้อขัดแย้งการแทรกแซงจากส่วนกลาง

เเละเมื่อมันกระทบถึงประชาชน การแสดงออกของประชาชนที่แคลงใจเรื่องความไม่โปร่งใสของการทำงานส่วนท้องถิ่นที่คลุมเครืออยู่เเล้ว ยิ่งสร้างความระแวงนักการเมืองบางคนมากขึ้นไปอีก ทำให้นักเคลื่อนไหวหลายคนถูกสังหาร และบางคนตกอยู่ในอันตรายเพียงเพราะพวกเขาสะท้อนความจริงและพูดถึงการทุจริตในพื้นที่

ยิ่งส่วนกลางไม่ได้เร่งแก้ไขข้อบกพร่องตามที่ให้คำพูดไว้กับประชาชนอย่างที่มันควรเป็น ความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นถูกปัดตกไป ความต้องการของประชาชนไม่ได้ถูกจัดลำดับความสำคัญ และเสี่ยงต่อการปฏิวัติทางสังคมอย่างรุนแรง เพราะประชาชนหมดความอดทนจริงๆ

.

อ้างอิง

Obstacles to Decentralization: Lessons from the Developing World An Overview of the Main Obstacles to Decentralization Jorge Martinez-Vazquez and François Vaillancourt

https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/14175_1.html

The Politics of Decentralisation in Southern Africa by Future Agricultures Consortium

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08bc2e5274a27b2000d39/WDR_decentralisation_SLSATeam.pdf

Fiscal decentralization in South Africa : A practitioner’s perspective by Ismail Momoniat

http://pws.npru.ac.th/chanokchone/data/files/4.pdf

Decentralization and Corruption:Evidence Across Countries

https://documents1.worldbank.org/curated/en/264891468780583449/820140748_2004041311100411/additional/28202.pdf

South Africa’s clean President Ramaphosa faces his own scandal

https://www.bbc.com/news/world-africa-62289552

30 years since Mandela was freed, where does South Africa stand?

https://www.aljazeera.com/news/2020/2/10/30-years-since-mandela-was-freed-where-does-south-africa-stand

South Africans are revolting against inept local government. Why it matters, 2021

https://theconversation.com/south-africans-are-revolting-against-inept-local-government-why-it-matters-155483

No justice for Limpopo whistle-blowers

https://www.news24.com/citypress/news/no-justice-for-limpopo-whistle-blowers-20220222-2

Authors

  • ชอบซักถาม ตั้งข้อสงสัย และรักกาแฟคาปูชิโน่ อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The Phuket News ปัจจุบันทำงาน NGOs เพื่อช่วยเหลือชาวออนไลน์จากความซึมเศร้าและความเหงา

  • ศิลปินหนุ่มที่ชอบวาดรูป จบสถาปนิก ชอบงานวาดมือฟรีแฮนด์ ทำ NFT ทำเพจ 36perspective อ ะ l i n e เป็นแรปเปอร์ 36MAN เขียนเพลงเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และบทเพลงขับเคลื่อนสังคมและการเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *