Scoops

สภาฯ เห็นด้วยรายงานการศึกษาและข้อสังเกตจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง

วานนี้ 16 กันยายน 2565 ณ สภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณา... Read more.