Author: สันติสุข กาญจนประกร

  • บรรณาธิการ The Voters อดีตบรรณาธิการ WAY MAGAZINE ยุคสิ่งพิมพ์ ผู้ตั้งแคมเปญรณรงค์ #เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ และกระจายอำนาจ นักประพันธ์เจ้าของรวมเรื่องสั้น ฝนโปรยปรายใต้มงกุฎ

Featured documentaries

รู้หรือไม่ ในร่างเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ ประชาชนมีส่วนร่วม

การกระจายอำนาจและงบประมาณ ไม่ได้หมายถึง... Read more.
Columnists

สรุปสาระสำคัญ ทำไมต้องลงชื่อร่างเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ

ดังวลี No State Without City... Read more.
Featured documentaries

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….

ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม... Read more.
Columnists

ท้องถิ่นอภิวัฒน์ด้วยการกระจายอำนาจ

ภายในสองปีนับแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้... Read more.
Interview

ปิยบุตร แสงกนกกุล: จับคนเคยทำรัฐประหารมาติดคุก

ในประวัติศาสตร์ระยะไกล ปิยบุตร แสงกนกกุล... Read more.
Interview

อนุสรณ์ อุณโณ: การคงอยู่ของสถาบันจักรพรรดิญี่ปุ่นเปรียบเทียบกับสถาบันกษัตริย์ไทย

ไปอยู่ญี่ปุ่นมาหลายเดือน เปล่า-รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ... Read more.