Featured documentaries

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สิ่งที่ทำให้ไม่เกิดการกระจายอำนาจคือ 1. กฎหมายล้าหลัง 2. Mind... Read more.