Author: คุณัญญาพร จิระสมรรถกิจ

  • เขียนหนังสือสื่อสารความเข้าใจเกี่ยบกับโรคจิตเวช เศษหนึ่งส่วนเศร้า นอกจากนั้นยังมีอีกบทบาทเป็นคนทำงานผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการทรมานและบังคับสูญหาย สิทธิชาติพันธุ์ สิทธิดิจิทัล ผู้ลี้ภัย และอื่นๆ

Featured documentaries

มากกว่าการกระจายอำนาจ คือการคืนอำนาจให้ประชาชน

การมีชีวิตของคนหนึ่งคน... Read more.
Interview

บรรณ แก้วฉ่ำ: No State Without City ไม่มีประเทศใดศิวิไลซ์หากไร้ท้องถิ่นเข้มแข็ง

บรรณ แก้วฉ่ำ ปัจจุบันสวมบทบาท... Read more.
Interview

ปิยนุช โคตรสาร: คุยความตายในประเทศคนหายไปเฉยๆ

คุณลองคิดภาพห้องสีดำว่างเปล่าหนึ่งห้อง... Read more.