About us

The Voters เว็บไซต์สื่อว่าด้วยสังคมการเมือง การกระจายอำนาจ และการรณรงค์ #เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศ เพราะการกระจายอำนาจคือการกระจายคุณภาพชีวิตที่ดีสู่คนทั้งประเทศ การกระจายอำนาจอยู่ในทุกปัญหา